ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО

Създадена,  за да задоволи потребността от търговско и икономическо образование през втората половина на XIX век, Търговската гимназия става лидер в областта на икономическото образование и чрез  своите възпитаници е фактор за просперитета на младата българска държава и нейното достойно присъствие на европейската икономическа сцена.

Средствата за учредяването на нашето училище са дарени от големия български родолюбец и търговец Димитър Хадживасилев, а самото то е създадено с решение на Народното събрание от 09.02.1883 година. Димитър Анев - депутат  от Свищов, защитава пред Парламента правото на Свищов да влезе в историята като люлка на икономическото образование в България. В началото два княжески указа регламентират устройството и дейността на гимназията – Указ № 730/06.09.1883 г. за Устава на Държавното търговско училище в град Свищов, и  Указ № 79/05.07.1885 г. за откриването на Търговска гимназия под названието „Димитър Хадживасилев” и за уреждане фонда на Гимназията. Първите учители, утвърдили реномето ни на училище лидер, са изтъкнати специалисти, получили образованието си в чужбина - Никифор Попов, който е бил и директор, е завършил Пражката политехника; чехът Карл Милде е преподавател по физика и математика и талантлив художник; Христо Атанасов е завършил Търговската академия в Линц; д-р Улрих Левенсон е възпитаник на Базелския университет и специализирал право в Нюйоркския университет. Сред преподавателите в Търговската гимназия са били художникът Владимир Димитров-Майстора и Лазар Станчев Паяков (Лазар Цонев Ненов) - учител и политик от Народнолибералната партия, министър на финансите от 1903 до 1908 година.

Сред възпитаниците на нашето училище са редица видни личности - поетите Николай Лилиев (завършил през 1903 г.) и Ламар (Лалю Маринов, през 1916 г.), социологът Иван Хаджийски ( през 1925 г.), Райко Даскалов - политик от БЗНС, министър на земеделието и държавните имоти (1919-1920), министър на търговията, промишлеността и труда (1920-1922) и министър на вътрешните работи и народното здраве (1922-1923) в правителството на Александър Стамболийски. Марко Илиев Рясков - български финансист, управител на БНБ (февруари-април 1935) и министър на финансите (април-ноември 1935) е завършил Търговската гимназия през 1903 година. В Свищов е учил и Добри Божилов - министър-председател на България (1943-1944 г.), дипломирал се през 1902 година и екзекутиран от комунистическия режим на 01.02.1945 година.

Европейският силует и царственото великолепие на сградата на нашата гимназия въплъщават стремежа на България да се съизмерва с европейските и  световните постижения в областта на културата. Неслучайно от вътрешната страна на купола, върху който се издига Меркурий, са изписани имената на корифеите на човешката мисъл и знание от края на XVIII  и началото на XIX век - Рикардо, Смит, Лавоазие и Стефенсон. Тази символика разкрива стремежа на българина за развитие и утвърждаване чрез знание.

Във времето развитието и дейността на Търговската гимназия са белязани от метаморфозите на обществено -политическия живот. Променяло се е и  отношението към завещанието и волята на Дарителя. Н.В. Княз Александър I покровителства дарението на Димитър Хадживасилев от 240 000 златни франка, като издава указ за уреждане фонда на Гимназията съгласно волята на родолюбеца. По данни от отчети на ефорията, която управлява дарението, към 1 ноември 1934 г. към Гимназията са създадени десет частни благотворителни фонда, които отпускат стипендии и дават помощи на бедни ученици. До 1944 г. волята на Дарителя е изпълнявана – фондът не е покътнат и жестът на Димитър Хадживасилев е вдъхновение за ученици, учители и граждани да учат, да се трудят, сдружават и да даряват с благотворителна цел. Следите на дарението се заличават във времето на национализацията. От закупените сгради  остава само една -  на площад „Свобода” в град Свищов, която от 1992 г. е собственост на Фондация „Димитър Хадживасилев”. С приходите от отдаване под наем на помещения в тази сграда  Фондацията подпомага училището.

Потребностите на времето се отразяват и в действащите учебни програми.

Още със създаването на  Търговската гимназия общообразователната и професионалната подготовка се осъществяват едновременно. В Устава от 1883 година са определени учебните предмети, които да се преподават. Те са: български език, френски език, търговска кореспонденция, търговска география и статистика, математика, търговска аритметика, общи понятия за търговията, физика, книговодство, търговско и морско право, индустриална химия, наука за стоките, технология, политическа икономия, линейно чертане, краснопис. Зрелостни изпити за завършване на Търговската гимназия се въвеждат още през учебната 1887/88 година. През учебната 1892/93година се организира първата екскурзия с учебна цел в чужбина. Обучението в Гимназията винаги е било ориентирано към  практиката. В началото не се осъществява специализация в подготовката. През 1897/98 учебна година се въвежда първият специализиран курс – митнически курс, а от 1948 година започва специализиране на обучението по отрасли. Гимназията винаги предлага обучение по професии и специалности  в съответствие със създадените традиции и в отговор на актуалните потребности на икономиката. От две години в партньорство с тринадесет работодатели осъществяваме обучение чрез работа по професиите „Организатор туристическа и агентска дейност”, „Организатор интернет приложения”, „Системен програмист” и „Спедитор – логистик”.

Духът на новаторството е част от училищната култура – тук се разработват  първите учебни програми и учебници за обучение на специалисти в областта на търговията, създава се първата училищна кооперация „Солидарност”, първата образцова кантора, първият училищен търговски музей и библиотека. Търговската гимназия има свой културен живот с многообразни проявления – от първото ученическо културно-просветно дружество, което издава вестник „Пробуда”, и първия духов оркестър, до съвременните клубове и извънкласни дейности по интереси. Натрупва се опит, изграждат се традиции и резултатите се доказват в практиката. Именно традициите и отговорността пред титаните на славното минало, създали и утвърдили нашата институция, са стожерите, които ни крепят и ни дават сила за преодоляване на трудностите.

Придобиването  на професия в нашата гимназия е част от цялостното личностно развитие на ученика. От учебната 2017/18 година, като иновативно училище реализираме иновативни подходи за усъвършенстване на управлението, обучението и образователната среда  в две основни направления:

- Въвеждане на облачни технологии – за да оптимизираме комуникационната среда между заинтересованите страни и да обогатим използваните интерактивни методи на обучение

- Педагогика на освобождението – за да направим по-интересен и привлекателен урока и да  осигурим успешно формиране на компетентности, а не само на знания.

Заедно със Сдружение „Институт Перспективи” създадохме образователно пространство за пълноценно ангажиране на  свободното време на учениците чрез иницииране на дейности, посредством които да се изгражда устойчива личност, подсигурена с умения за живота в един бързо  променящ се свят. Предоставяме възможности за включване на учениците в екипи за изпълнение на проекти по  програмата „Еразъм+”. Участието в международни работни срещи, конференции, тренинги трансформира възпитаниците в дейци на положителната промяна в полза на общността. В настоящия момент в Гимназията се обучават ученици от пет области на България. Организираните дейности формират доверие между бъдещите специалисти, което е предпоставка за  реализиране  на  идеите им  в реалната икономика на знанието.

Заслужена гордост са делата на нашите ученици – участието им в доброволчески акции, в конкурси и състезания, заетите призови места и реализацията след завършване на Гимназията.

Педагогическите специалисти  ориентират  своята квалификация  към изискванията на съвременния образователен процес и новите потребности на пазара на труда  чрез актуализиране на научната си подготовка, придобиване на нова специалност или на по-висока образователна степен. По-трудно е да се балансират желанията на завършващите основно образование и техните родители към потребностите на икономиката. Миграцията, девалвацията на ценности, липсата на системно и целенасочено професионално ориентиране преди гимназиалната степен водят до намаляване на  броя на учениците, които искат да инвестират време, усилия и отговорност за усвояване на професия. Това е най-голямото предизвикателство за нас – да ги привлечем и вдъхновим за учене. Не е лесно. Необходими са  усилия и единодействие на всички образователни институции и всички заинтересовани страни. Отчитайки важната роля на семейството за утвърждаване на позитивни ценности, организирахме „Училище за родители“ – за диалог и правилни решения по отношение на подкрепата за личностно развитие на всеки ученик. От 2009 година създадохме Училищен  център за кариерно ориентиране и предприемачество със специалист  кариерен консултант. Целта ни е да привлечем под купола на Меркурий ученици със солидно основно образование, професионално ориентирани и мотивирани за отговорен учебен труд и усвояване на високотехнологичните професии, които предлагаме.